Hestemassage kan hjælpe krybbebidende heste

Camilla Louise Jacobs, 8. oktober 2023
Artiklen må citeres med kildeangivelse

I foråret og den tidlige sommer 2023 gennemførte jeg et studie af massages effekt i forhold til at enten mindske eller fjerne krybbebidning samt effekten på velvære hos de krybbebidende heste.

Alle mine massage-behandlinger tilpasses den enkelte hests behov, og derfor er det ikke muligt at gøre studiet efter med andre heste. Af den årsag har jeg ikke kunnet få publiceret resultaterne som en videnskabelig artikel, men det gør ikke resultaterne mindre valide, og jeg har glædet mig til at dele resultaterne.

Krybbebidning

Hjælp til krybbebider

Foto: Canva

Krybbebidning er en stereotypi, der ses hos nogle heste. Stereotypier er gentagen adfærd uden klart mål eller funktion, ofte induceret af stress, frustration og/eller dysfunktion af centralnervesystemet. Udover de nævnte mentale årsager, påvirker krybbebidning hestens fysik. Når hesten krybbebider tager den fat i et fast objekt med fortænderne – f.eks. boksdør, krybbe, et træ, et hegn eller lignende – og så trækker den tilbage ved at spænde muskulatur, og den vil ofte lave en karakteristisk ”bøvse”-lyd. Nogle heste sluger også luft, når de laver bevægelsen. Krybbebidningen har derfor den effekt, at fortænderne slides, der opstår spændinger i muskulaturen, og stressniveauet påvirkes, hvilket påvirker både velbefindende og funktion.

Brugen af massage til at reducere stress hos heste er blevet dokumenteret i en undersøgelse af McBride et al i 2004[1]. Det har ikke været muligt at finde dokumentation for en enkeltstående årsag til krybbebidning, men forskning peger på, at der er en sammenhæng mellem stress og krybbebidning[2], og at heste, der krybbebider, er mere sensitive overfor stress[3] end heste, der ikke krybbebider. Derfor er det en nærliggende hypotese, at hestemassage vil kunne resultere i at forekomsten af krybbebidning fjernes eller mindskes og at de krybbebidende heste efter massage opnår et større velbefindende.


Derfor satte jeg mig for at undersøge:

1: om det er muligt at mindske eller fjerne forekomsten af krybbebidning ved at give heste massagebehandlinger

2: om man kan observere en positiv ændring i de krybbebidende hestes generelle velbefindende efter massagebehandlingerne

[1] https://www.researchgate.net/publication/240502606_A_Preliminary_Study_on_the_Effect_of_Massage_to_Reduce_Stress_in_the_Horse

[2] https://ceh.vetmed.ucdavis.edu/health-topics/cribbing

[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168159103000868

Resultater


Tabel 2. Oplevet effekt af massagen på krybbebidning

  Observeret effekt efter 2. behandling Observeret effekt efter 4. behandling
Ingen krybbebidning 0 0
Mindre krybbebidning 3

(Hest 1, 2, 6)

3

(Hest 1, 2, 6)

Samme krybbebidning 7

(Hest 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

7

(Hest 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

Mere krybbebidning 0 0


Tabel 3. Oplevet effekt af massagen på adfærd og generelt velbefindende

  Observeret effekt efter 2. behandling Observeret effekt efter 4. behandling
Ingen ændring 4

(Hest 2, 5, 7, 8)

4

(Hest 2, 3, 4, 8)

Positiv ændring 6

(Hest 1, 3, 4, 6, 9, 10)

6

(Hest 1, 5, 6, 7, 9, 10)

Negativ ændring 0 0

Konklusion: krybbebidning kan mindskes – velvære øges helt klart

Resultater krybbebidning

30 % af hesteejerne oplevede at hestenes krybbebidning blev mindre enten i intensitet eller omfang. Dette resultat kunne allerede ses efter 2. behandling.

70 % af hesteejerne oplevede ingen ændringer i krybbebidning, hverken efter 2. eller 4. behandling

Hest nr. 10 fik en skade, så der gik 11 uger mellem 3. og 4. behandling. Ejer mener selv, at det kan have påvirket resultatet i den retning, at hun ikke oplevede en mindskelse af krybbebidning.

Jeg har sammenholdt overstående resultater med de data jeg har fået omkring forekomst af mavesår hos hestene og det kan ikke konkluderes at mavesår har indflydelse på om hestens krybbebidning mindskes eller ej.

Resultater velvære

60 % af hesteejerne oplevede at deres heste trivedes bedre – at de var mere afspændte og nogle fungerede bedre i træning og ridning. 40% oplevede ingen ændring. Interessant er, at det ikke er de samme heste, der går igen efter hhv. 2. og 4. behandling – modsat krybbebidningen, hvor det resultatet var det samme for hestene efter hhv. 2. og 4. behandling. I forhold til velvære var der 2 heste, der gik fra ’ingen ændring’ til ’ændring’ og omvendt. Det kunne være interessant at dykke mere ned i positive effekter af massage på velvære og adfærd, hvor der måles på helt bestemte parametre.

Baseret på undersøgelsen kan det altså konkluderes, at massagebehandlinger har en vis effekt i forhold til at mindske krybbebidningen, men at det antal massager hestene fik i studiet ikke fjerner krybbebidningen helt. Til gengæld oplever en stor del af ejerne, at massagen har en positiv påvirkning på det generelle velbefindende i forhold til afspændthed og bevægelse.

Flere af de deltagende heste får fortsat massage, da ejerne har oplevet en gavnlig effekt. Det bliver spændende at følge dem og se om de fortsatte behandlinger medfører endnu mindre krybbebidning.


Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte mig.

Studiets set-up

17 krybbebidende heste/ponyer blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. 1 meldte fra før undersøgelsen startede, 4 meldte fra under undersøgelsen og 2 er taget ud efter undersøgelsen pga. mangelfuld besvarelse af spørgeskemaer.

De 10 heste/ponyer, som er med i undersøgelsens resultater, fik 4 massagebehandlinger fordelt over 2-3 måneder med ca. 2-3 uger mellem hver behandling.

For at komme med i undersøgelsen, skulle ejerne besvare en række spørgsmål, så jeg fik baggrundsviden om hver enkelt hest og historikken omkring krybbebidning. De skulle desuden acceptere, at hesten ikke måtte forhindres i krybbebidning fra 14 dage inden første behandling til sidste behandling var foretaget, således at andre udefra kommende elementer ikke påvirkede undersøgelsen.

Massage-behandlingerne blev gennemført på helt almindelig HorseMama-manér, dvs. med brug af traditionel massage, tjek og behandling af triggerpunkter, myofascial afspænding og brug af laser på triggerpunkter samt de fascialinje-behandlingspunkter, som er blevet dokumenteret i Dansk forskning[4].

Ejerne fik spørgeskemaer tilsendt efter hhv. 2. og 4. behandling. Resultaterne er derfor baseret på ejernes subjektive vurderinger af hestene og med variation i, hvordan de valgte at besvare spørgsmålene. Der er stillet flere spørgsmål end blot om krybbebidning for at se om massagen havde anden effekt. Det er ikke fokus for dette studie, men jeg har brugt svarene til at få en større viden om den enkelte hests generelle adfærd.


Tabel 1. Data om medvirkende heste.

Hest nr. Køn Alder Opstaldning Ejers formodning om årsag til krybbebidning
Hest 1 Hoppe 8 Løsdrift Mobbet af andre heste
Hest 2 Hoppe 24 Boks Dårlige tænder
Hest 3 Vallak 14 Boks Ved ikke
Hest 4 Vallak 10 Boks Ved ikke
Hest 5 Vallak 5 Boks Stress fra træning til væddeløb
Hest 6 Vallak 4 Boks At det ligger latent i kroppen hos nogle heste
Hest 7 Vallak 11 Boks Stress
Hest 8 Vallak 4 Boks Nervøs hest
Hest 9 Hoppe 11 Boks Stress
Hest 10 Vallak 20 Boks Stress fra år som rideskolehest med lidt foldtid og 3kg stråfoder dagligt

Der er en bred aldersspredning blandt deltagende heste. Dobbelt så mange vallakker som hopper deltog.

Der er ikke nok viden om hestenes forhistorie til at lave statistik om, hvor længe de har været krybbebidere.

Hest 1, 3, 5, 9 har været diagnosticeret med mavesår. Hest 2, 4, 6, 7, 8 er enten ikke undersøgt hos nuværende ejer eller også ved nuværende ejer ikke om den har haft det.

Samtlige deltagende heste udviser fra et middel til et ekstremt højt niveau af stress og deres velvære er dermed tydeligt påvirket negativt.

[4] ”Equine Myofasial Kinetic Lines – for professional treatment. Anatomy, function, test and treatment”, Vibeke Sødring Elbrønd – Tove Due – Rikke Mark Schultz, 1st edition 2021